Varmt välkomna till ALFA education, Svensk skola i Thailand!

ALFA education är en förskola och en F-9 skola med max 10-12 elever i varje klass. Hos oss finns den lilla skolans möjligheter med den stora skolans fördelar. Vår personal är engagerad och har behörighet inom de områden de arbetar. Skolans samlade kompetens är bred och gedigen.

KUNSKAP och GLÄDJE är skolans motto. Grunden för god kunskapsinlärning kännetecknas på ALFA education av ett klimat som är kreativt, tillåtande och skapar utmaningar. Vi har höga förväntningar på alla elever, på oss själva och på ett gott samarbete med föräldrar. Vårt mål är att alla elever utvecklar förmågan att forma ett samhälle utifrån en värdegrund som präglas av allas lika värde, mångfald och hållbar utveckling.

Vårt mål är även att alla elever lämnar skolan som ansvarstagande individer med en positiv självkänsla, självförtroende och självbild med synnerligen goda kunskaper och med en mycket välutvecklad förmåga till kommunikation

För att skapa en riktigt bra skola, en skola i världsklass, behöver vi en tydlig vision att sträva mot. Om vi inte riktigt når fram till vår vision gör ingenting, själva poängen med en vision är just att man sträcker sig efter den. Eftersom vi hela tiden samlar nya erfarenheter och kommer på nya idéer på vägen, kan man därför säga att en bra vision alltid ligger ett antal steg framåt i tiden. Det här är ALFA educations vision, bilden vi ser av den skola vi vill vara när vi tittar i framtidskikaren. Den är rätt lång, men väl värd att läsa om man vill förstå var vi är på väg

Allra senaste pedagogiken

De senaste tio åren har det gjort enormt stora framsteg i forskningen kring pedagogik. På ALFA education håller vi oss informerade om de senaste rönen inom forskningen, så att vi bygger vår verksamhet på vad man vet fungerar bäst, vi följer inte gamla rutiner av gammal vana. Några av våra vägledande pedagogiska principer är

 • Vi lär oss lika mycket, ibland mer, av våra misstag och är därför orädda att pröva nya lösningar i stort och smått. Bakom varje lyckad uppfinning, ligger ofta hundra misslyckade försök – vi vill lära våra elever att våga pröva och våga misslyckas.
 • Eleverna får tydlig återkoppling från lärare och kamrater om hur de kan utveckla och förbättra sina arbeten. Eleverna gör också egna självskattningar av sina förmågor, utifrån tydliga bedömningskriterier. När alla tydligt kan se vad som är nästa utvecklingsmål, är det också lättare att nå nästa kunskapsnivå.
 • Man lär sig mest av det man gör på riktigt, därför gör vi undervisningen mer konkret och praktisk och mindre abstrakt och teoretisk. Istället för att prata om hur man gör en tidning eller hur grönsaker växer, så gör vi en egen tidning och planterar våra egna tomater.
 • Lärarna pratar inte så mycket om sin undervisning, utan koncentrerar sig istället på elevernas inlärning. De försöker hela tiden hitta olika sätt att få eleverna att lära sig mer och har olika sätt att följa upp och samla bevis på att detta verkligen sker.
 • Barn med svårigheter lär sig ofta mer tillsammans med andra. Därför strävar vi alltid efter att inkludera alla barn skapa inlärningssituationer där barn kan lära av varandra.
 • När eleverna på allvar förstår att de själva är nyckeln till sitt lärande, skjuter deras kunskapsutveckling fart. Vi tränar ständigt eleverna i att ta ett allt större ansvar för sina resultat. Man leder sitt utvecklingssamtal, deltar i planering och utvärdering av arbetsområden och får ett allt större ansvar för aktiviteter på skolan.

Relationer med mycket hjärta

Ett tillåtande klimat präglar skolan där barn och vuxna bejakar olikheter och nytänkande, där ömsesidig omtanke och förtroende råder mellan alla på skolan. Skolans personal ser och möter alla elever på skolan med positiva förväntningar och uppträder som föredömliga, vuxna förebilder i alla sammanhang. De vuxna på skolan pratar ibland om värdegrund med eleverna, men det viktiga är att de visar i praktisk handling hela skoldagen att de lever som man lär. Mobbning eller kränkningar är inget vi vill ha på skolan, särskilt eftersom eleverna fokuserar så mycket på sitt eget lärande. Vi har en tydligt stegrad plan för hur vi arbetar för att i varje ny årskurs utveckla elevernas sociala förmågor. Om någon elev mobbas eller uppträder kränkande är vi snabba att reagera och har tydliga processer med åtgärder. Vi genomför regelbundet särskilda temaveckor där eleverna får nya, utmanande och allt svårare uppgifter att lösa sociala dilemman, både hemma och i skolan. Vi har regelbundna lektioner i livskunskap, stegvis eller annan socioemotionell träning, alla pedagoger är väl förtrogna med dessa verktyg och kan använda olika övningar i undervisningen när det passar.

Glödande engagemang

Pedagoger på skolan är fulla av energi och älskar sitt jobb. Eftersom våra praktiska rutiner fungerar så väl kan de koncentrera sig på sitt huvuduppdrag, oavsett om de arbetar som pedagoger eller i köket. Alla som arbetar på skolan strävar mot våra gemensamma mål och vår gemensamma vision. Vi har ett väl fungerande och sammansvetsat team som har lätt att samarbeta med varandra. Våra olikheter komplettera varandra och vi får därför en helhet över skoldagen.

Världsmedborgare

Olika kulturer berikar oss, ger nya intryck, och skapar samhörighet och solidaritet med andra människor på jorden. Den värld våra barn växer upp i är global på ett helt annat sätt än när vi vuxna var små. De största problem vi har framför oss är globala och därför måste också lösningarna vara det.

Vi låter eleverna som har rötter i andra kulturer hjälpa oss andra att vidga våra vyer. I undervisningen försöker vi knyta an till globala frågor och tar hjälp av eleverna för att få fler vinklar på knepiga frågor.

Alla ska utveckla sina förmågor, bli medvetna om sitt eget lärande och behålla en nyfikenhet inför framtiden.

Vision

Vi vill att alla elever på ALFA education ska: Vara rustade med god självkänsla,självförtroende och ha god självbild Vara motiverade, kreativa och kritiskt tänkande

Vår Värdegrund

Vi arbetar för att barn och vuxna ska

 • vara trygga – känna arbetsglädje
 • bemöta varandra trevligt och med respekt
 • kunna samarbeta
 • ha en god och stimulerande lärande miljö

För att nå detta ska vi vuxna

 • sprida arbetsglädje
 • ha en gemensam syn på lärandet
 • se varje barns behov
 • se alla barn som allas barn
 • sträva efter ett gott samarbete med hemmen
 • följa fattade beslut

Förväntningar

Som elev på ALFA education kan du förvänta dig följande av oss i personalen:

 • Att vi är beredda att göra allt vi kan för att du ska få en lärorik och trygg skolgång
 • Att vi arbetar för att skapa en kamratlig miljö och motverka kränkningar
 • Att vi lyssnar på dig och visar dig respekt
 • Att vi är tydliga med vilka mål du ska uppnå

Som elev på ALFA education förväntar vi oss följande av dig:

 • Att du är utvilad, har ätit frukost och kommer i tid
 • Att du tar ditt ansvar för att uppträda juste
 • Att du visar respekt för kamrater och personal
 • Att du står för vad du gör och inte skyller på andra
 • Att du tar ansvar för ditt skolarbete och dina läxor

Kom i håg att!

 • Vara rädd om dina egna, skolans och andras tillhörigheter
 • Hålla dig inom skolans område
 • Avstå från godis under skoltid
 • Ta av mössa och keps inomhus
 • Värdesaker tar du med till skolan under eget ansvar

Som förälder kan du förvänta dig av oss:

 • Att vi arbetar utifrån tre K:n; Kärlek-Krav-Konsekvens
 • Att vi är beredda att göra allt vi kan för att ditt barn ska få en lärorik och trygg skolgång
 • Att vi kommer att ge dig kontinuerlig information om ditt barns kunskaper och utveckling
 • Att vi arbetar för att rusta ditt barn för framtiden

Av dig förälder förväntar vi oss följande: Att du har tillit till oss – vi har ditt barns bästa för våra ögon! Att du ser till att ditt barn är utvilad, äter frukost, gör sina läxor samt har med sig idrottskläder Att du arbetat tillsammans med oss för att ditt barn ska utvecklas så bra som möjligt Att du tar del av skolans och ditt barns arbete genom att läsa veckobrev, rektors brev, komma till utvecklingssamtal och föräldramöten.

0